image part 5577092278947084

 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm", udzieloną przez PFR S.A.

PDF Drukuj

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI „PROXIMUS” Z SIEDZIBĄ W ŻUKOWIE

1. CO OPISUJE NINIEJSZA POLITYKA?

Niniejsza Polityka prywatności ("Polityka") zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację „PROXIMUS” z siedzibą w Żukowie („Fundacja”), tj.:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzi Fundacja;
 • wyjaśnia w jaki sposób i dlaczego Fundacja gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego Fundacja będzie dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli jesteś:

Þ  Użytkownikiem Strony internetowej Fundacji, tj. korzystasz ze strony internetowej www.fundacjaproximus.org.pl („Strona internetowa”);

Þ  Kandydatem do pracy w Fundacji, tj. osobą biorącą udział w prowadzonych przez Fundację procesach rekrutacyjnych i udostępniającą Fundacji w tym celu swoje dane osobowe;

Þ  Potencjalnym Kontrahentem Fundacji, tj. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zainteresowaną ofertą Fundacji z zakresu świadczonych usług i kontaktującą się z Fundacją w celu pozyskania danych informacji lub nawiązania współpracy albo Przedstawicielem Potencjalnego Kontrahenta, tj. reprezentujesz lub występujesz z ramienia podmiotu zainteresowanego usługami świadczonymi przez Fundację;

Þ  Kontrahentem Fundacji, tj. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która współpracuje z Fundacją lub na rzecz której Fundacja świadczy swoje usługi lub Przedstawicielem Kontrahenta, tj. reprezentujesz lub występujesz z ramienia któregokolwiek z Kontrahentów Fundacji;

Þ  Dostawcą Fundacji, tj. dostarczasz na rzecz Fundacji określone towary lub usługi lub jego Przedstawicielem, tj. reprezentujesz lub występujesz z ramienia któregokolwiek z Dostawców Fundacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”).

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Fundacja „PROXIMUS”
Żuków 35B
05-824 Grodzisk Mazowiecki
(„Administrator”, „my”)

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami na adres korespondencyjny: ul. Kępińska 90, 05-805 Otrębusy bądź z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3.JAKIE INFORMACJE I Z JAKICH ŹRÓDEŁ ZBIERAMY?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony internetowej Fundacji zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w związku z Twoją aktywnością na Stronie internetowej. Mogą to być w szczególności informacje takie jak adres IP czy dane zawarte w plikach cookies.

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy w Fundacji zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w trakcie prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Będą to w szczególności dane osobowe zawarte w przesyłanych Fundacji dokumentach aplikacyjnych (np. CV) oraz inne dane podawane w trakcie prowadzonych rozmów i spotkań rekrutacyjnych oraz korespondencji e-mail.

Jeżeli jesteś Potencjalnym Kontrahentem Fundacji zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w trakcie przeprowadzanych rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail i spotkań. Mogą to być w szczególności: imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, dane kontaktowe, informacje dotyczące zapotrzebowania na usługi świadczone przez Fundację oraz inne dane – jeżeli dobrowolnie postanowiłeś/-aś je przekazać Fundacji.

Jeżeli jesteś Kontrahentem Fundacji zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w związku z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług. Mogą to być w szczególności dane takie jak imię, nazwisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, NIP, REGON, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu, informacje dot. łączącej nas umowy. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta lub Potencjalnego Kontrahenta Fundacji zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie lub przez podmiot, który reprezentujesz, dla celów zawarcia lub realizacji zawartej umowy o świadczenie usług. Mogą to być w szczególności dane takie jak imię i nazwisko, stanowisko, nazwa reprezentowanego podmiotu, adres korespondencyjny, dane kontaktowe.

Jeżeli jesteś Dostawcą Fundacji zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie w przesyłanych dokumentach, w trakcie rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail i spotkań. Będą to w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, takie jak: imię, nazwisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, NIP, REGON, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu, informacje dot. łączącej nas umowy. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Dostawcy Fundacji zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie lub przez Dostawcę, którego reprezentujesz dla celów zawarcia i realizacji umowy z Dostawcą. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa reprezentowanego Dostawcy, adres korespondencyjny, dane kontaktowe.

4.W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony internetowej Fundacji, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak administrowanie (zarządzanie) Stroną internetową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • na podstawie Twojej zgody, w przypadku podania danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazany w przepisach prawa, w tym przepisach prawa pracy oraz dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile wyraziłeś/-aś na niniejsze zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Potencjalnym Kontrahentem Fundacji, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak przedstawienie oferty na Twoje wyraźne życzenie, bieżący kontakt w związku z ofertą, utrzymanie relacji, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, niezbędnych przed zawarciem umowy o świadczenie usług/umowy o współpracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jeżeli jesteś Kontrahentem Fundacji, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak utrzymywanie relacji biznesowych, bieżący kontakt, prowadzenie działań marketingowych, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta lub Potencjalnego Kontrahenta Fundacji, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak przedstawienie oferty, bieżący kontakt w związku z ofertą, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Dostawcą Fundacji, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak utrzymywanie relacji biznesowych, bieżący kontakt, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Dostawcy, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak zawarcie i wykonanie umowy zawartej z Dostawcą, którego reprezentujesz, utrzymywanie relacji biznesowych, bieżący kontakt, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe (np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, informatyczne i inne);
 3. podmiotom, w stosunku do których wyraziłeś zgodę na udostępnienie im swoich danych osobowych.

W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
W przypadku, gdyby Twoje dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony internetowej Fundacji Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane, tj. administrowania (zarządzania) Stroną internetową.

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy w Fundacji Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu realizacji celu w jakim dane zostały zebrane, tj. przeprowadzenia procesu rekrutacji, do którego zgłosiłeś/-aś swój udział. Jeżeli wyraziłeś/-aś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od momentu ich zebrania. Jeżeli zdecydujesz się cofnąć udzieloną zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywane najdłużej do czasu jej cofnięcia. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeżeli jesteś Potencjalnym Kontrahentem Fundacji lub jego Przedstawicielem Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będę one niezbędne do realizacji celu w jakim dane zostały nam przekazane, nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

Jeżeli jesteś Kontrahentem Fundacji, Dostawcą Fundacji lub Przedstawicielem jednego z tych podmiotów, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z obowiązujących wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat). W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

7.JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
 2. możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 6. w przypadkach określonym prawem - np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/-aś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 7. możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adresem e-mail, wskazanym w pkt 2 Polityki.

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?

Podanie przez Ciebie danych jest w każdym przypadku dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np.:

 1. uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą lub przedstawienie Ci oferty, o którą prosisz;
 2. uniemożliwi Ci wzięcie udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację;
 3. uniemożliwi zawarcie lub realizację zawartej z Fundacją umowy.

9.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator prowadzi działania w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami RODO. Administrator zapewnił m.in., by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione do tego i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Ponadto, Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, dawały odpowiednią gwarancję zabezpieczenia danych.

10.ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 25.08.2020 r.